STROKOVNA LITERATURA


KRVNI TLAK


KRVNI TLAK – ČLANEK 1

Dvojno slepa, randomizirana študija: elektromagnetno polje jakosti 1 μT z ekstremno nizkimi frekvencami v primeravi s placebom pri blagi do zmerni hipertenziji.

Povzetek

Učinki elektromagnetnih polj z ekstremno nizko frekvenco (v nadaljevanju ELF-EMF) na krvni tlak so kontraverzni. V tej dvojno slepi, naključni in s placebom kontrolirani študiji smo preučevali  učinke ponavljajoče izpostavljenosti ELM-EMF z jakostjo 1 μT na krvni tlak 20ih pacientov z blago do zmerno hipertenzijo. Pacienti so bili naključno razporejeni bodisi v ELF-EMF skupino ali placebo skupino. Pacienti v ELF-EMF skupini so bili 4 tedne  izpostavljeni elektromagnetnem polju (6 in 8 Hz, z maksimalnim magnetnim poljem 1 μT in maksimalnim električnim poljem 10 V/m) dvakrat tedensko po 10-15 minut. V placebo skupini naprava, ki proizvaja magnetna polja ni bila vključena. Izmerili so sistolični in diastolični krvni tlak (v nadaljevanju SKT in DKT) ob začetku študije ter pred in po vsaki terapiji z elektromagnetnim poljem. Povprečna starost v skupini ELF-EMF je bila 52.8 let, opravili so povprečno 9.9 terapij. Povprečna starost v placebo skupini je bila 55.1 let, povprečno so opravili 9.0 terapij. Pomembna sprememba med obema skupinama je bila v vrednosti sistoličnega krvnega tlaka na začetku in na koncu terapij (p=0.02), spremembe diastoličnega krvnega tlaka ni bilo (p=0.21). Razen dveh pacientov z blagimi mravljinci v rokah pri skupini ELF-EMF, drugih stranskih učinkov ni bilo. Rezultati kažejo, da ima ponavljajoče izpostavljanje elektromagnetnim poljem z ekstremno nizko frekvenco učinek na znižanje sistoličnega krvnega tlaka pri pacientih z blago do zmerno hipertenzijo.

Podatki o izvornem članku:

Naslov: A 1-μT extremely low-frequency electromagnetic field vs. sham control for mild-to-moderate hypertension: a double-blind, randomized study.

Avtorji: Nishimura T, Tada H, Guo X, Murayama T, Teramukai S, Okano H, Yamada J, Mohri K, Fukushima M.

Objavljen: Hypertension research: official journal of  the Japanese Society of Hypertension 2011 Mar;34(3):372-.

Povezava na izvorni povzetek članka na PUBMED

 

 

KRVNI TLAK – ČLANEK 2

Učinek pulznega magnetnega polja na določene humoralne indikatorje in fizično zmožnost za delo pri pacientih z nevrocirkulatorno hipo – in hipertenzijo.

Povzetek

Preučevali smo vpliv pulznega magnetnega polja pri pacientih z nevrocirkulatorno hipo – in hipertenzijo. Ugotovljeno je bilo, da je magnetoterapija pri vseh pacientih povečala zmožnost prenašanja obremenitev in istočasno povzročila različne hemodinamične učinke (znižanje krvnega tlaka pri hipertenziji in zvišanja krvnega tlaka pri hipotenziji). Pri pacientih z nevrocirkulatorno hipotenzijo je prišlo do rahlo izraženih pozitivnih kliničnih učinkov, zato bi bila pulzna magnetna terapija neuporabna pri tej patologiji. Istočasno je pri bolnikih z nevrocirkulatorno hipertenzijo pulzna magnetna terapija pomembno izboljšala fizično zmogljivost, pacientovo splošno stanje, znižala krvni tlak in uravnala učinek aldosterona na krvno sliko. Ti podatki pričajo o uporabnosti te metodi pri zdravljenju pacientov z nevrocirkularno hipertenzijo.

Podatki o izvornem članku:

Naslov: Effect of a “running” pulse magnetic field on certain humoral indicators and physical ability to work in patients with neurocirculatory hypo- and hypertension.

Avtorji: Orlov LL, Pochechueva GA.

Objavljen: Biofizika. 1996 Jul-Aug;41(4):944-8. Article in Russian.

Povezava na izvorni povzetek članka na PUBMED

SLADKORNA BOLEZEN, DIABETES MELITTUS

 

SLADKORNA BOLEZEN – ČLANEK 1

Uporaba pulznih elektromagnetnih polj s kompleksno modulacijo v terapiji pacientov z diabetično polinevropatijo

Povzetek

Klinične in elektronevromiografične študije so bile izvedene na 121 pacientih z diabetično polinevropatijo (v nadaljevanju DPN) pred in po zdravljenju s pulznimi elektromagnetnimi polji s kompleksno modulacijo (v nadaljevanju PEMF-CM)  pri različnih frekvencah (100 in 10 Hz). Testiranje pacientov z ocenjevalnimi lestvicami TSS in NIS LL je pokazalo povezavo med resnostjo bolezni (objektivne in subjektivne težave) in stadijem diabetične polinevropatije. Resnost sprememb v segmentnem-perifernem nevromotoričnem aparatu, kot je zmanjšanje bioelektrične aktivnosti mišic, znižanje hitrosti prevajanja impulza eferentnih vlaken perifernih živcev in amplituda najvišjega odziva M, so odvisne od stadija DNP in trajanja sladkorne bolezni. Prvi in najpovednejši elektronevromiografični znaki DNP so znižanje amplitude Hoffmanovega refleksa in razmerja maksimalnih vrednosti H/M v mišicah spodnjih nog. Aplikacija pulznih elektromagnetnih polj je pospešila regresijo glavnih kliničnih simptomov DNP, izboljšala prevajanje po perifernih živcih, izboljšala stanje aferentnih živcev 1a in izboljšala refleksno vzdraženost funkcionalno različnih motoričnih nevronov v hrbtenjači. PEMF-CM s frekvenco 10 Hz je imela terapevtski učinek, posebno v začetnih stanjih DPN in pri pacientih, ki so imeli sladkorno bolezen manj kot 10 let.

 

Podatki o izvornem članku:

NaslovThe use of pulsed electromagnetic fields with complex modulation in the treatment of patients with diabetic polyneuropathy.

Avtorji: Musaev AV, Guseinova SG, Imamverdieva SS., Science Research Institute of Medical Rehabilitation, Baku, Azerbaidzhan.

Objavljen: Neuroscience and behavioral physiology 2003 Oct;33(8):745-52.

Povezava na izvorni povzetek članka na PUBMED

SLADKORNA BOLEZEN, DIABETES – ČLANEK 2

Uporaba magnetnih polj v kombinirani terapiji gnojnih ran pri sladkorni bolezni

Povzetek:

Terapija gnojnih ran je bila izvedena na dvainsedemdesetih pacientih z znano sladkorno boleznijo. Pri dvainštiridesetih pacientih je sestavljena terapija vsebovala tudi terapijo z magnetnimi polji. Aplikacija magnetnih polj je povzročila zgodnejšo in bolj izraženo zmanjšajo stopnjo zastrupitve, stabilizacijo antioksidantnega sistema organizma ter parametrov vnetja. Rezultat vključitve magnetnih polj v zdravljenje ran je pospešena nekroliza, pojavljanje granulacij in epitelizacija. Trajanje zdravljenja se je z uporabo magnetnih polj skrajšalo za 6,2 dni.

Podatki o izvornem članku:

Naslov: A magnetic field in the combined treatment of suppurative wounds in diabetes mellitus.

Avtorji: Kuliev RA, Babaev RF.

Objavljen: Vestnik khirurgii imeni I. I. Grekova  1992 Jan;148(1):33-6.

Povezava na izvorni povzetek članka na PUBMED

SLADKORNA BOLEZEN, DIABETES – ČLANEK 3

Magnetna terapija v celovitem zdravljenju vaskularnih zapletov sladkorne bolezni

Povzetek

320 pacientov  s sladkorno boleznijo so izpostavili pulzno magnetnemu polju, kontrolna skupina 100 pacientov s sladkorno boleznijo pa je prejela samo konzervativno terapijo. 270 pacientov je imelo mikroangiopatijo, makroangiopatija je bila ugotovljena pri 50 pacientih. Dobri in zadovoljivi rezultati z magnetoterapijo v kombinaciji s konservativnimi metodami so bili doseženi pri 74% pacientov, v primerjavi z 28% v kontrolni skupini. Pri nekaterih pacientih je prišlo do stabilizacije metabolizma in znižanja vrednosti sladkorja v krvi. Uporaba magnetnih polj je povzročila hitrejši in daljši učinek kot konservativna terapija sama.

Podatki o izvornem članku:

NaslovMagentotherapy in the comprehensive treatment of vascular complications of diabetes mellitus.

Avtorji: Kirillov IB, Suchkova ZV, Lastushkin AV, Sigaev AA, Nekhaeva TI.

Objavljen: Klinicheskaia meditsina 1996;74(5):39-41.

Povezava na izvorni povzetek članka na PUBMED

MOTNJE SPANJA

 

MOTNJE SPANJA – ČLANEK 1

Učinkovitost ponavljajoče transkranialne magnetne stimulacije v terapiji pacientov s kronično primarno nespečnostjo

Povzetek

V študiji je bil ocenjen vpliv ponavljajoče transkranialne magnetne stimulacije (rTMS v nadaljevanju) v terapiji pacientov z kronično primarno nespečnostjo. 120 pacientov s kronično primarno nespečnostjo je bilo naključno razdeljenih v tri različne študijske skupine (40 na skupino): skupino z rTMS, skupino z zdravili in skupino s psihoterapijo. Terapija je trajala dva tedna, po tem času so učinke terapije v vsaki skupini ocenili glede na spremembe na polisomnografu, indeksu kvalitete spanja po Pittsburghu in indikatorji HPA in HPT osi (vrednosti serumskega kortizola, adenokortiktropina, visoko občutljivega tirotropina, prostega T3 in prostega T4). Merili so tudi pogostost ponovnega pojava in recidivov v treh mesecih po terapiji. rTMS terapija je pomembno (p <0.05) izboljšala tretji stadij spanja in REM cikel spanja v primerjavi z ostalima dvema skupinama. Nadalje, so se pri skupini z terapijo sTMS bolj popravili indikatorji HPA in HPT osi (p <0.05) v primerjavi z ostalima skupinama. Dodatno, je bilo najmanj recidivov  pri skupini z rTMS.

Sklep: rTMS terapija je naprednejša od obeh, psihoterapije in medikamentozne terapije pri izboljšanju spalne arhitekture. rTMS terapija pomembno zniža nivo telesne zbujenosti in ima boljše dolgoročne efekte.

Podatki o izvornem članku:

NaslovEfficacy of repetitive transcranial magnetic stimulation in the treatment of patients with chronic primary insomnia

Avtorji: Jiang CG, Zhang T, Yue FG, Yi ML, Gao D.

Objavljen: Cell biochemistry and biophysics 2013 Sep;67(1):169-73.

Povezava na izvorni povzetek članka na PUBMED

MOTNJE SPANJA– ČLANEK 2

Pulzno magnetna terapija pri nespečnosti: dvojno slepa, placebo kontrolirana študija

Povzetek

4 tedne trajajoča dvojno slepa študija je ocenila učinkovitost terapije s pulzno magnetnimi polji za zdravljenje nespečnosti. 101 pacientov je bilo naključno razporejenih v aktivno terapijo (n=50) ali placebo terapijo (n=51) in dodeljenih eni od treh diagnostičnih skupin: (1) latenca spanja, (2) prekinjeno spanje ali (3) nočne more. Merila učinkovitosti so bila intenziteta latence, frekvenca prekinitev, zaspanost po vstajanju, zaspanost čez dan, težave s koncentracijo in glavoboli čez dan. V skupini z aktivno pulzno magnetno terapijo so bile vse vrednosti prej omenjenih kriterijev pomembno nižje na koncu študije (p <0.00001). Tudi v skupini s placebom je  prišlo do izboljšanja (p>0.5), vendar je med skupinam pomembna razlika v izboljšanju (p< 0.00001). 70% (n=34) pacientov, ki so prejeli aktivno terapijo je doživelo obsežno ali celo popolno izboljšanje njihovih težav; 24% (n=12) je navedlo očitno izboljšanje, 6% (n=3) jih je opazilo rahlo izboljšanje. Samo en pacient iz skupine s placebo terapije (2%) je doživel pomembno izboljšanje, 49% (n=23) so navedli rahlo izboljšanje in 49% (n=23) ni opazilo nobenega izboljšanja njihovih težav. Stranskih učinkov niso zabeležili.

Podatki o izvornem članku:

NaslovImpulse magnetic-field therapy for insomnia: a double-blind, placebo-controlled study.

Avtorji: Pelka RB, Jaenicke C, Gruenwald J.

Objavljen: Advances in therapy 2001 Jul-Aug;18(4):174-80.

Povezava na izvorni povzetek članka na PUBMED

OSTEOPOROZA

 

OSTEOPOROZA – ČLANEK 1

Učinki pulzno magnetnih polj v terapiji z ovariektomijo inducirane osteoporoze pri podganah.

Povzetek:

Ta članek predstavlja zgodnje rezultate o učinkih pulzno elektromagnetnih polj v terapij postmenopavzalne osteoporoze inducirane z ovariektomijo pri podganjih samicah, starih deset mesecev. Predvsem smo preučevali učinke intenzitete pulzno elektromagnetnih polj apliciranih z konstantno frekvenco. Uporabili smo pulzno elektromagnetna polja s frekvenco 50Hz, z pozitivno sinusoidno obliko vala, z maksimalno intenziteto 30 in 70 Gaussov. Terapija je trajala eno uro dnevno štiri mesece. Izkazalo se je, da pulzno elektromagnetna polja z maksimalno intenziteto 30 Gaussov zmanjšujejo izgubo kostne mase, in jo držijo znotraj 10%. Pri pulzno elektromagnetni terapiji z maksimalno intenziteto 70 Gaussov  pa izgube kostne mase sploh niso beležili.

Podatki o izvornem članku:

NaslovEffects of pulsed magnetic fields in the therapy of osteoporosis induced by ovariectomy in the rat.

Avtorji: Zati A1, Gnudi S, Mongiorgi R, Giardino R, Fini M, Valdrè G, Galliani I, Montagnani AM.

Objavljen: Bolletino della Societa italiana di biologia sperimentale 1993 Jul-Aug;69(7-8):469-75.

Povezava na izvorni povzetek članka na PUBMED

Dr. Pawluk – Atrijska fibrilacija

Vir:http://drpawluk.com/updates/atrial-fibrillation/